loading...
کنکور رو قورت بده :)
آخرین ارسال های انجمن
Admin بازدید : 2130 نظرات (24)

سلام دوستانقلب

 

از خیلی وخت دنبال یادگیری عربی بودم

الانم دیر نشده ! واسه کنکور !

 

افرادی که اینه من عربی هیچی تا حالا نفهمیدن 

حتما این شعر رو حفظ کنید    : 100% نتیجه میگیرید

 

من خودم حفظم میکنم ! خیلی خوبه .....

 

ناموسن نظر ندی نامردی کردی در حق من

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه قواعد عربی در قالب شعر

تعداد حروف الفبا

اي كاش زنم كم  بزند حرف  مداوم            اي كاش شود هر دو اذن سنگ مقاوم

وقتي كه  شمردم همه  حرف  الفبــا            گشتند همه  بيست و بعلاوه هشت  تا

اسم از نظر تعداد              

   اسم باشد نام حيوان و بشر                         یا مفاهيم است واشياء دگر

اسم در تعداد باشد بر سه نوع                     مفرد  و يا المثني وجموع

   اسم مفرد بر يكي باشد دليل                    و مثنّي بر دو تا اي مش خليل

«ان»و «ينِ» علامتهاي آن                    آخر اسم  مثني  اي   جوان

آنكه بر بيش از دو باشد چيست نام              راست گفتي جمع بود اي خوش مرام

جمع   سه نوع باشد نمي داني بدان                    جمع تكسير و دو ديگر را بخوان

جمع    سالم    در مؤنث يا    ذَكَر                    طالبات   يا  عالمون  اي  گل پسر

اسم از نظر جنس

اسم در جنس بر دو نوع است اي پسر                ياكه ماده باشد و يا جنس نر

   ماده     را  گويند  مؤنث يا  كه  زن                  جنس نر باشد مذكّر چون حسن

ماده را گويند مؤنث يا كه زن                   يا حقيقي يا مجازي است در سخن

علائم مؤنث

 ازعلامتهاي تانيث ات بگو                     گر نمي داني ز داناها بجو

تاي تانيث است از زنها نشان                       يا كه  معنائي بود همچون يدان

    يا چو كبري آخرش مقصوره است                  يا كه تاي گرد همچون سوره است

 يا چو بيضاء همزه ايست بعد از الف                 همزه گاهي مي شود بس مختلف

آخر اسم مذكّر تاء بنه                              تا پدر گردد به جنسي چون ننه

     معنوی باشد مونث در علم                              نام کشورها و شهر مانند بم

      اسم مختص مونث همچون اخت                   عضوهایی از بدن که هست جفت

     یا که بعضی را به خاطر برسپار                    مثل شمس و حرب و بئر و نفس ونار

اسم معرفه و نکره

   اسم را یا نکره دان و معرفه                            معرفه شش دان عزیزم این دفعه

  یک ضمیر  و دو بود موصول و سه                  معرفه بر ال شمار بی وسوسه

چهارمی باشداشاره  پنج گو                            وآن علم باشد و شش بی گفتگو

 

                                                اسم از نظر حرکه حرف آخر

اسم يا مبني است يا معرب حسن                اسم مبني ثابت است مانند من

اسم معرب چون غفور است وجلیل              حرکه آخر بده تغییر چو جیل

 

منصرف  و غیرمنصرف

منصرف تنوین پذیر است ای پسر             کسره هم گیرد بدون دردسر

غیر آن تنوین نگیرد کسره هم                 جای کسره فتحه گیرد دم به دم

اسمهای غیر منصرف عبارتند از:

یک: علم درجنس تانیث است نشان             دومی یا کشوراست یا شهرمان

سومی باشد علم در اعجمی            وزن افعل رابدانید چارمی

پنجمی باشد مفاعیل  ها  و غیر           غالب اسماء ممدود بالکثیر

ششم اسم زائده بر آ و نون          چون سلیمان نام بر آن را کنون    

 

فعل و نشانه های آن

فعل يعني چه ؟ يعني انجام كار           در زمان ماضي و حال اي نگار

                يا كه  در آينده نزديك و دور                    همچو  سيذهبُ  يا   سوفَ يثور

اوّ لش  گاهي  قد است و گاه  لم                گاه  لمّا  آيدش يا   سين   هم

يا در آخر تاي ساكن ( تْ ) جا گرفت              يا تَ و تِ با تماهما ... پا گرفت 

انواع حرف

بر دونوع تقسيم كردند حرف را              عامل و يا غير عامل گو چرا؟

غير عامل شد حروف عطف أخا                 واو   حاليه و يا حرف ندا

 نون تاكيد و حروف نفي چو لا                 حرف استفهام و استقبال با

  فاء جواب شرط يا نوني كه در                فعل و ما بين ضمير آيد پسر

حرف عامل شد حروف نصب و جر              لاي نفي جنس و يا جزم اي پسر

بعد حروفي كه شبيه هستند به فعل            همچو انّ در كلام ، انّ سهيل ...

حروف جر

  با ء و تاء و كاف و لام و واو ومنذ و مذ ، خلا              

                                            ربّ ، حاشا ، من ، عدا ، في ، عن ، علي ، حتّي ، الي

حروف ناصبه

شد حروف ناصبه أنْ ، لنْ ، إذنْ

لام تعليل و كي و حتّي و أنْ

جمله بر فعل مضارع در روند

ضمه را از آخر آن می برند

فتحه شد برجای ضمه پادشاه

جمله نونها شد از آخر تباه

حروف جازمه

شد حروف جازمه لمّا و لم

لاي نهي و لام امر شش صيغه كم

جمله بر فعل مضارع در روند

ضمه را از آخر آن می برند

ضمه را تبدیل یه اسکان می کنند

نونها را جمله بی نان می کنند

 زور و نصب جازمه بر ما رسید

چون به خانمها رسید قلبش تپید

حروف مشبهه بالفعل

   إنّ و أنّ  ، كأنّ ، ليتَ ، لكنَّ، لعلَّ                  ناصب اسمند و رافع در خبر

                                          لای نفی جنس

نفی جنس را برسر اسم آورید                        فتحه را در آخر اسم جا دهید

انواع فعل ماضی

ماضی استمراری

کانَ را گر با مضارع جم کنی          ماضی استمراری با آن دم کنی

ماضی بعید

من که نا آگاه بودم از بعید                   اینچنین اش ساخت آن را چون سعید

کانَ را با قد اول جم نمود                    بعد از آن با فعل ماضی هم نمود

ماضی نقلی

اول ماضی اگر قد آوری                 ماضی نقلی از آن می پروری

 

فعل از نظر ریشه

یا ثلاثی یا رباعی است فعل ما           یا مزید است یا مجرد هر دوتا

درس ما حالا رسید بر بابها      بابها را کاش می برد آبها

بابها را تو مزید بشمار یک          بابها هستند مزید مستر دریک        

حرکت همزه امر

همزه امر اکثرا مکسور شد              وانگهی که ضمه از عین دور شد

امر اگر از باب افعالش کنی             فتحه را باید به دنبالش کنی

گر نباشد حرف اول را سکون                 پس تو آن را فعل امر خود بدون

فعل لازم و متعدی

فعل لازم فاعلی خواهد فقط                 می توان آن را بیاموخت در سه خط

فعل متعدی خواهد هر دو را               فاعل و مفعول و بعدش ما سوا

با چه چیزی را سوالش کن سپس                   تا که مفعول را بیابی باز پس

 فعل معلوم و مجهول

فعل مجهول اولش مضموم بود              در میان فعلها مظلوم بود

گر بوَد ماضی به عین اش کسره ده           در مضارع جای کسره فتحه ده

فعل معتل وانواع آن

فعل يا معتل باشد يا صحيح                        فعل معتل چيست اي يار فصيح

فعل چون بيمار باشد همچو ما                        واي واي گويد كشد آه و نوا

واي و واي باشد نشاني از مريض                    واي را خود گفته اي تا حال عزيز

حرف علّه نام باشد واي را                              فعل را در وقت بيماري بپا

                                        ******

 

حرف علّه سه بدان اي طلبه                                 واو و ياء و الف ومنقلبه

                                    *********

فعل معتل چند قسم است نام بر؟                         عالمان گفتند چهار قسم اي پسر

اوّلي باشد مثال همچون وعد                             يا بگو قف في مكانك يابن سعد

دوّمي اجوف بنامش چون يعيش                       سوّمي ناقص بنام اي پاك وش

چهارمي باشد لفيف همچون روي                   بر دو قسم تقسيم گردد آن بابا

اوّلي مقرون بود همچون شوي                     دوّمي مفروق باشد چون وفي

                                       **********

اعلال

آدم بيمار بر دكتر رود                        تا تواند در خيابانها رود

معالجه بايد نمود معتل را                 تا كه بهبودي بيابد از دوا

مي شود درمان آن اعلال فعل           بر سه نوع درمان شودآن اي سهيل

يا كه حرف عله را  قلبش كنيد          يا كه حرف عله از آن بر كنيد

يا كه درمانش به ساكن مي شود           يا همانگونه كه است آن مي شود

 

 

تمام شد .....


Admin بازدید : 1245 نظرات (3)

 

 

 

قبل از هر چیز مطمئن باشید این توصیه ها کاملا از سر تجربه و تفکر زیاد بدست آمده و میتوان آنها را در راه رسیدن به موفقیت در کنکور مفید دانست. در این مقاله نحوه برنامه ریزی برای کنکور، زمان بندی درست و به طور کلی چگونگی درس خواندن برای کسب موفقیت در کنکور سراسری را خواهید آموخت .

 

برو ادامه مطلب

Admin بازدید : 2889 نظرات (1)

 

کنکوریا به هیچ وجه از دست ندین

 

100% دانلود کن رایگان

 

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی

سوال با جواب

دین و زندگی ۱

۱و۲و۳

زبان فارسی ۱

۱و۲و۳و۴

زبان خارجه ۱

۱و۲و۳

شیمی ۱

۱و۲و۳

فیزیک ۱

۱و۲و۳

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱

۱و۲و۳

هندسه تحلیلی

۱و۲و۳

دین و زندگی ۲

۱و۲و۳

زبان فارسی ۲

۱و۲و۳

زبان خارجه ۲

۱و۲و۳و۴و۵و۶

شیمی ۲

۱و۲و۳

فیزیک ۲

۱و۲

حساب دیفرانسیل و انتگرال ۲

۱و۲و۳

ریاضیات گسسته

۱و۲

روخوانی قرآن

 

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی

 

سوال با جواب

دین و زندگی ۱

۱و۲و۳

زبان فارسی ۱

۱و۲و۳و۴

زبان خارجه ۱

۱و۲و۳

شیمی ۱

۱و۲و۳

فیزیک ۱

۱و۲و۳و۴

ریاضی عمومی ۱

۱و۲

زیست شناسی ۱

۱و۲و۳

علوم زمین ۱

۱و۲و۳

دین و زندگی ۲

۱و۲

زبان فارسی ۲

۱و۲و۳

زبان خارجه ۲

۱و۲و۳و۴و۵و۶

شیمی ۲

۱و۲و۳و۴

فیزیک ۲

۱و۲و۳

ریاضی عمومی ۲

۱و۲

زیست شناسی ۲

۱و۲و۳

علوم زمین ۲

۱و۲و۳

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی

سوال با جواب

دین و زندگی ۱

۱و۲و۳

زبان فارسی ۱

۱

زبان خارجه ۱

۱و۲و۳

عربی ۱

۱و۲و۳

ریاضی پایه ۱

۱و۲و۳

ادبیات فارسی ۱

۱و۲و۳و۴

تاریخ شناسی

۱و۲و۳

علوم اجتماعی

۱

دین و زندگی ۲

۱و۲

زبان فارسی ۲

۱و۲و۳

زبان خارجه ۲

۱و۲و۳و۴و۵و۶

عربی ۲

۱و۲و۳

ریاضی پایه ۲

۱و۲و۳

ادبیات فارسی ۲

۱و۲و۳

فلسفه

۱و۲و۳

جغرافیا

۱و۲و۳

 

Admin بازدید : 3658 نظرات (1)

 

به پیشنهاد یکی از کاربران متن تمام کتاب های درسی جدیدالتالیف در سایت قرار گرفت ...

 

٩١ -٩٢

 

برای دیدن فایل ها روش خاصی وجود دارد. اول باید فایل راهنمای نصب  را مطالعه و دانلود کنید. 

 

 


 

پيش دانشگاهى -> ریاضی فیزیک


کد کتاب نام کتاب  
283.1 زبان و ادبيات فارسي 1و2
 
284.1 انگليسي 1و2
 
285.1 دين و زندگي
 
289.1 شيمي 1و2
 
293.2 فيزيك 1و2
 
294.1 هندسه تحليلي و جبر خطي
 
295.1 حساب ديفرانسيل و انتگرال 1و2
 
296.1 رياضيات گسسته
 
318.3 آلماني 1و2
 
318.4 فرانسه 1و2

 

 


پيش دانشگاهى -> علوم تجربی


کد کتاب نام کتاب  
283.1 زبان و ادبيات فارسي 1و2
 
284.1 انگليسي 1و2
 
285.1 دين و زندگي
 
288.1 فيزيك 1و2
 
289.1 شيمي 1و2
 
290.2 زيست شناسي
 
291.1 علوم زمين
 
292.1 رياضي عمومي 1و2
 
318.3 آلماني 1و2
 
318.4 فرانسه 1و2

 

 


پيش دانشگاهى -> علوم انسانی


کد کتاب نام کتاب  
283.2 ادبيات فارسي 1
 
283.3 ادبيات فارسي 2
 
284.1 انگليسي 1و2
 
285.1 دين و زندگي
 
292.2 رياضي پايه
 
297.2 جغرافيا
 
300.1 علوم اجتماعي
 
302.1 تاريخ شناسي
 
316.1 عربي 1و2
 
317.1 فلسفه
 
318.3 آلماني 1و2
 
318.4 فرانسه 1و2

 

 


پيش دانشگاهى -> هنر

 

کد کتاب نام کتاب  
594 گاركاه هنر 1  
 
594.1 گاركاه هنر 2  
 
594.2 آشنايي با رشته هاي مختلف هنري  
 
594.3 سير هنر در تاريخ 1  
 
594.4 هنر و ادب فارسي  
 
594.6 آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران  
 
594.7 انسان,فضا,طراحي  
 
594.8 سير هنر در تاريخ 2

با تشکر از سایت کنکور

Admin بازدید : 518 نظرات (0)

 

                                           

عربي2:

درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس7 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس8 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس9 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس10 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

                                                                                                                                           

عربي3:

درس1 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس2 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس3 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس4 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس5 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس6 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

درس7 (سراسري - آزاد - خارج از كشور - سنجش)

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  با سایت ما حال میکنی ؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 133
 • کل نظرات : 438
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 4926
 • آی پی امروز : 169
 • آی پی دیروز : 177
 • بازدید امروز : 528
 • باردید دیروز : 561
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 1,089
 • بازدید ماه : 6,008
 • بازدید سال : 19,136
 • بازدید کلی : 842,252
 • کدهای اختصاصی
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ

  چیزی به نام معجزه وجود ندارد ، معجزه همان اراده ی پولادین توست.....:)