با سایت ما حال میکنی ؟
(2.173%) 3
هه ... برو بابا
(2.173%) 3
بی نظریـِِــد
(2.898%) 4
هعِی ... چی بگم ؟
(3.623%) 5
منو دگرگون کردی ... الان میرم از یارانه ها انصراف میدم
(89.13%) 123
مگه مصیب نبود که 100 زد ؟ :))))

تعداد شرکت کنندگان : 138